Sportplatz Seth

Kirchstraße 11, 23845 Seth

Sportplatz Oering

Voßredder 1, 23845 Oering

Sporthalle Seth

Schulstraße 4, 23845 Seth

SG Seth